MISSPIMMADA

A topnotch WordPress.com site

มามี้

โฆษณา
ใส่ความเห็น »

Aloha!PIMMADA

ใส่ความเห็น »

คนสวยอำเภอนามน

ใส่ความเห็น »

Chris Delivery

ใส่ความเห็น »

ประวัติผู้บำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 
          “ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ” ( Guide) หมายถึง ผู้ที่ฝึกฝนตนเองให้พร้อมที่จะแนะนำและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ โดยการฝึกทักษะต่างๆ ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และคุณธรรม มีคำปฏิญาณ และกฎ 10 ข้อ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี โดยมีการจัดองค์กรการบริหารตามข้อบังคับและนโยบายขององค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ( The World Association of Girl Guides and Girl Scouts ) ในปี พ.ศ. 2545 มีประเทศที่เป็นสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์อยู่ทั่วโลก 144 ประเทศ
ในประเทศไทย คุณหญิงกนก สามเสน วิล ได้นำกิจกรรมนี้เข้ามาเมื่อ พ.ศ. 2500 ใช้ชื่อองค์การว่าสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ( The World Association of Thailand ) จดทะเบียนเป็นสมาคมฯ เมื่อ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2506 และองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลกรับเข้าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2515
 
วิสัยทัศน์ ( Vision )
ผู้หญิงที่เก่ง ดี และมีประโยชน์ต่อสังคม
 
พันธกิจ ( Mission ) 
ทำให้เด็กหญิงและเยาวสตรีสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้สูงสุด ในการเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
1 เพื่อให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรี มีอุปนิสัยทีดีตามแนวทางของคำปฏิญาณและกฎ
2 เพื่อเตรียมเด็กหญิงและเยาวสตรีให้มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันและอนาคต
3 เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้ฝึกทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในระบอบประชาธิปไตร
4 เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 
ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นกระบวนการในการทำงานเพื่อให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีมีโอกาสเท่าเทียมกัน ในการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ โดยในการฝึกจะต้องให้สมาชิกได้รับการพัฒนาครบถ้วนทั้ง 6 ด้าน
คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตใจ และ คุณธรรม
 
คำปฏิญาณบำเพ็ญประโยชน์
1. ทำให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้
2. ซื่อสัตย์
3. ทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
4. เป็นมิตรกับคนทั้งหลายและถือเป็นพี่เป็นน้องกับผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมคณะ
5. สุภาพอ่อนน้อม
6. เมตตากรุณาต่อสัตว์
7. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง
8. อดทนต่อความยากลำบากด้วยใจร่างเริง
9. มัธยัสถ์
10. สุจริตพร้อมกาย วาจา ใจ
 
คุณลักษณะที่พึงประโยชน์
1. รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
2. มีวินัย
3. ประหยัด
4. ซื่อสัตย์ สุจริต
5. พึ่งตนเอง อุตสาหะ รักกานทำงาน
6. อดทน อดกลั้น
7. กตัญญูกตเวที
8. กระตือรือร้นใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์
9. เสียสละเห็นประโยชน์ส่วนร่วม
10. มีความเป็นประชาธิปไตย
11. รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
12. มีพลานามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
คุณลักษณะเพิ่มในกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
13. มีความภาคภูมิใจและรู้จักทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรของชาติ
ใส่ความเห็น »

How to learn English 2

ใส่ความเห็น »

How to learn English 1

ใส่ความเห็น »

เรียนภาษาอังกฤษกับmisspimmada

http://misspimmada.blogspot.com/search?updated-max=2010-11-21T18:22:00-08:00&max-results=7

ใส่ความเห็น »

My Story

 

 

Name  :  Miss.Pimmada  Sirikun

Occupation  :  Teacher  at  Namonpitthayakom  School

 

 

รูปภาพ 

ใส่ความเห็น »

ประวัติวันแม่ และความหมายของดอกมะลิ

ประวัติวันแม่ และความหมายของดอกมะลิ.

ใส่ความเห็น »